فیزیک لیزر

فيزيک ليزر

فيزيک ليزر

  دکتر سيد مهدی مهدوی مرتضوی MD 1- مقدمه Introduction 2- بر هم کنش نور با ماده Interaction of light with Matter 3- توليد نور Generation of Light 4- ليزر Laser 5- قانون توان وانرژی Concept of Power and Energy 6- واگرايی اشعه Beam Divergence 7- خلاصه Summary مقدمه نور چهار مشخصه اصلی دارد :…