به لیزردرمانی خوش آمدید

کاربرد ليزردرماني در طب سوزني

کاربرد ليزردرماني در طب سوزني

دکتر قدير محمدي – آکوپانکچريست براي ليزر آکوپانچر از دستگاههاي کلاس IIIb استفاده مي شود که توان آنها بين 5 تا 500 ميلي وات است .مي دانيم که توان بالاتر از 500 ميلي وات شروع به سوزاند ن پوست مي کند جهت ليزر آکوپانچر از طول موجهاي قرمزnm 600 -700 استفاده مي شود و گاهاً…

کنترا انديکاسيون هاي ليزردرماني

کنترا انديکاسيون هاي ليزردرماني

L.Navratil, MD ; J.Kkymplova, MD انستيتو بيوفيزيک دانشگاه چارلز-پراگ-چکسلواکي دکتر سید مهدی مهدوی مرتضوی خيلي از کنترا انديکاسيونهاي ليزر درماني غير تهاجمي هنوز هم در مقالات به چشم ميخورند. بهر حال بعضي از آنها که ذکر مي شوند کاملا بي استفاده اند و هرگز اثبات نشده اند و ذکر مداوم آنها بخاطر اين است که…

فيزيک ليزر

فيزيک ليزر

  دکتر سيد مهدی مهدوی مرتضوی MD 1- مقدمه Introduction 2- بر هم کنش نور با ماده Interaction of light with Matter 3- توليد نور Generation of Light 4- ليزر Laser 5- قانون توان وانرژی Concept of Power and Energy 6- واگرايی اشعه Beam Divergence 7- خلاصه Summary مقدمه نور چهار مشخصه اصلی دارد :…

لیزردرمانی کم توان

لیزردرمانی کم توان

طب فيزيکي يکي از قديمي ترين روشهاي درمان در پزشکي است . از نظر تاريخي عواملي مثل هوا ، خورشيد و آب در همه جا استفاده مي شده است و بتدريج با افزايش آگاهي نسبت به محيط و دنيا اين مقوله پيشرفت نمود. علاوه بر طبيعت بتدريج از منابع مصنوعي مثل ميدانهاي الکتريکي و الکترومغناطيسي…

LDF و کاربرد آن در دندانپزشکي – بخش دوم

LDF و کاربرد آن در دندانپزشکي – بخش دوم

دکتر حسين باقري – دندانپزشک LDF application in Dentistry- 2nd part Hossein Bagheri – D.D.S در قسمت اول به بيان مشکلات تشخيصي موجود در بررسي وضعيت حيات پالپ دندان پرداختيم. همچنين بطور اجمالي تکنيک LDF و مکانيسم تشخيصي آن را در اين زمينه بررسي نموديم . اينک در ادامه بحث به بررسي قدرت تشخيصي اين…

LASER DOPPLER FLOWMETRY ) L.D.F) و کاربرد آن در دندانپزشکي (قسمت اول)

LASER DOPPLER FLOWMETRY ) L.D.F) و کاربرد آن در دندانپزشکي (قسمت اول)

دکتر حسين باقري – دندانپزشک Laser Doppler Flowmetry(LDF) Application in Dentistry Hossein Bagheri – D.D.S ارزيابي وايتاليتي پالپ دندان بواسطه اينکه پالپ در يک بافت کلسيفيه احاطه شده، داراي مشکلاتي مي باشد و روشهاي ارزيابي وايتاليتي پالپ که بطور رايج بکار مي روند، اين عمل را بطور غيرمستقيم انجام مي دهند.(1) تستهاي موجود در دندانپزشکي…

ليزردرماني داخل وريدي

ليزردرماني داخل وريدي

دكتر ناصر ايرواني منش بتازگي روشهاي مختلف فتوهموتراپي شامل تاباندن اشعه ليزر و غير ليزر( شامل incoherent monochromic, narrow band , broad band ) بطور گسترده اي در درمان پاتولوژيهاي مختلف بکار مي روند . خون بطور مستقيم از طريق داخل وريدي (قرمز ، UV ، نورآبي ) ويا ازطريق پوست ( قرمز و مادون…

لیزردرمانی – روشی جدید در درمان آسیب به اعصاب محیطی

لیزردرمانی – روشی جدید در درمان آسیب به اعصاب محیطی

Laser therapy- A new modality in the treatment of peripheral nerve injuries 25 years experience from basic science to clinical studies S.rochkind, MD Department of neurosurgery- telavi University تاثير ليزرکم توان بر روی سلولهای عصبی در مطالعه ای که با استفاده از اشعه ليزر هليوم- نئون 632.8 نانومتر برای تعيين اثر نور ليزر برروی سلولهای…

  • 1
  • 2